Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van Startnet. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel aanvaard te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij expliciet anders aangegeven. Startnet is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. Startnet behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Prijzen en betaling

 1. Onze prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.  Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Startnet, en dit ten laatste 7 dagen na de factuurdatum of op de vervaldag indien uitdrukkelijk vermeld op de factuur.  Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen.  Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling  en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.  Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
 1. Startnet heeft in geval van gehele of gedeeltelijke afzegging door de klant het recht op een vergoeding die overeenkomt met de door de Startnet gemaakte kosten, steeds met een minimum van 30% van het totale factuurbedrag voor de oorspronkelijk voorziene levering. De klant heeft recht op een gelijkwaardige vergoeding in geval Startnet zonder gegronde reden de bestelling zou annuleren.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Startnet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 1. Leverings- en plaatsingstermijnen zijn slechts indicatief. Startnet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van zijn leveringsplicht in geval van overmacht.
 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Startnet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de twee weken na het geven van de opdracht of ondertekening van de offerte of een goedkeuring van de offerte via e-mail aan Startnet worden verstrekt. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, heeft Startnet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant te factureren.
 1. Startnet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Startnet is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Startnet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Wanneer tijdens de opdracht nieuwe functionaliteiten en/of bijkomende prestaties worden gevraagd door de klant, worden de extra kosten hiervoor volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker gefactureerd.

Geheimhouding

 1. Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectuele rechten – Software

 1. Standaard software is “off-the-shelf” software, die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de klant te voldoen. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de klant gemaakt en/of aangepast.
 1. Startnet blijft eigenaar van de know-how die gebruikt of ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. Startnet is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Hij mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de klant ontwikkeld werd gebruiken.
 1. Wat de standaardsoftware betreft, kan de klant geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen. Deze rechten zijn ofwel eigendom van de Startnet, ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde. Startnet verzekert de klant dat hij gebruik mag maken van deze standaard software.
 1. Wat de specifieke software of het (beheersysteem) betreft verkrijgt de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om gebruik te maken van deze specifieke software conform het doel van deze software. De eigendom van de broncode blijft ten allen bij Startnet. De broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden.

Intellectuele rechten – Auteursrecht

 1. Wanneer Startnet een werk creëert dat voldoet aan de vereisten van het auteursrecht, behoudt Startnet de morele rechten en vermogensrechten, behoudens een expliciete schriftelijke overeenkomst die de overdracht van deze rechten regelt. De overdracht van deze (of een deel van deze) rechten kan niet worden afgeleid uit het feit dat een creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de klant geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten.
 1. Behalve indien een specifiek exclusiviteitcontract afgesloten werd, heeft Startnet het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Intellectuele rechten – Namaak

 1. Het feit dat de klant eender welk element aanlevert dat gebruikt (en bijgevolg gereproduceerd) moet worden en valt onder de wetgeving op de intellectuele rechten, impliceert dat de klant over vereiste intellectuele rechten hiertoe beschikt. De klant vrijwaart Startnet bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie.

Intellectuele rechten – Vermelding van de naam van Startnet

 1. De klant kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van Startnet op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink naar de homepage van Startnet. De klant zorgt ervoor dat de vermelding en de link altijd op de juiste plaats verschijnen en dat andere (tekst)elementen ze niet onleesbaar maken. Startnet mag tevens de naam van de opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun website door Startnet lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden. 

Opzegging periodieke opdrachten

 1. Indien Startnet ook belast wordt met de hosting van de site en/of de update, het onderhoud van de site en/of de actualisatie van de bedrijfsgegevens, het beschikbaar houden van een domeinnaam of om het even welke andere terugkerende opdrachten van periodieke aard, dan wordt dit aspect van de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar, automatisch verlengd met eenzelfde periode, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke opzeg minimum 1 maand voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst. De klant kan evenwel niet het recht opeisen tot de overdracht van de speciaal ontwikkelde software voor de website. 

Opschorting of annulering van de niet-periodieke opdracht

 1. Wanneer de klant een niet-periodieke opdracht annuleert of opschort, wordt een afrekening gemaakt van de uitgevoerde werken, verhoogd met een conventionele vergoeding van 20%. Het niet tijdig voorleggen van de door Startnet gevraagde stukken wordt aanzien als een opschorting van de opdracht.

Ontbinding overeenkomsten in het algemeen

 1. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. Startnet heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.
 1. Startnet is hiernaast gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het laatste lid zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van de overeengekomen prijs.

Gebreken / fouten & bugs / klachten

 1. In de eerste 20 dagen na het online plaatsen van de website, worden bugs en fouten zonder meerprijs verholpen. Na deze periode worden aanpassingen gefactureerd.
 1. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de tien werkdagen na factuurdatum via een omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan Startnet. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
 1. Klachten betreffende een niet-conforme levering moeten binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek via een omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan Startnet.
 1. De verantwoordelijkheid van Startnet in geval van wanprestatie is in elk geval beperkt tot het bedrag van de prijs van het goed dat het voorwerp uitmaakt van de klacht. 

Aansprakelijkheid

 1. Startnet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. Startnet is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. De aansprakelijkheid van de Startnet is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 1. Startnet is niet aansprakelijk voor de door de klant of derden op haar systemen geplaatste content, dit omvat ondermeer het volgende:

– Illegaal materiaal – Dit omvat tevens auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de in België geldende wetgeving

– Adult materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van Startnet.

– Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.

De klant vrijwaart Startnet tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website.

Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Startnet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Startnet niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Startnet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Startnet niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Startnet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Systemen & servers

 1. Startnet draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Startnet systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Startnet is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Startnet systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het internet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Startnet liggen. Startnet is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Startnet ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de Startnet systemen door of vanwege Startnet.
 1. Startnet is gerechtigd verbeteringen in of aan de Startnet systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Startnet is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van wijzigingen aan de logins of wijzigingen in de login-procedure.

Hosting

De klant is verplicht om de ontwikkelde website te hosten bij Startnet.

Beperkingen en onrechtmatig gebruik

 1. Startnet behoud zich het recht voor om servers door Startnet geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Startnet beslist dat de server niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht Startnet veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.
 1. Startnet verbiedt expliciet het volgende:

– Illegaal materiaal – Dit omvat tevens auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden, en enig materiaal in strijd met de in België geldende wetgeving

– Adult materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van Startnet.

– Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel de discretie van Startnet.

– Het versturen van ongevraagde email en/of SPAM naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van Startnet.

 1. Startnet heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen het vorige artikel verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.
 1. Startnet heeft een beperking op het gebruik van datatraffic variërend per (virtuele/ dedicated) server. Deze beperking zal altijd worden vermeld in de prijslijst bij de betreffende (virtuele/dedicated) server. De overschrijding van deze limiet zal worden gefactureerd door Startnet, aan 2.50 euro per blok van 1 verbruikte gigabyte boven de limiet.
 1. Startnet heeft een beperking op van opslagcapaciteit variërend per virtuele server. Startnet zal er voor zorgen dat deze limiet niet overschreden kan worden. Mocht dit toch op, welke wijze dan ook, voorkomen dan is Startnet gerechtvaardigd de te veel opgeslagen data te verwijderen. Dit zal voorafgaan aan een schriftelijke waarschuwing van Startnet aan de gebruiker.
 1. Startnet behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. De gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 1. De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Startnet gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
 1. Het is niet toegestaan de verbinding met Startnet te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het internet waarbij Startnet enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Startnet strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Startnet behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.
 1. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Startnet mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker instrijd met de verplichtigen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 1. Startnet is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
 1. Startnet is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot Startnet tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens Startnet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.
 1. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door Startnet gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Domeinnamen

 1. Virtuele servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domeinnaam.
 1. Indien een virtuele server geconfigureerd wordt met een eigen domeinnaam zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 1. Startnet kan indien gewenst de domeinnaam voor de klant aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en klant aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domeinnaam voldoet.
 1. Betaling van de door de domeinregistratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de klant rechtstreeks aan de domeinregistratie instantie te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
 1. Registratie van een domeinnaam door Startnet ten behoeve van de klant zal in alle gevallen op naam van de klant komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen Startnet en klant blijft de domeinnaam eigendom van de klant. De klant dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen.
 1. Startnet is in niet aansprakelijk in geval een voor de klant aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
 1. Startnet is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van de klant en anderzijds het in gebreke blijven van de domeinregistrerende instantie.
 1. Indien de virtuele server geconfigureerd wordt zonder eigen domeinnaam en de klant een subdomein naam kiest op het domein van de Startnet, blijft deze subdomein naam ten alle tijden eigendom van de Startnet. Startnet behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomeinnaam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Startnet Boost

 1. Startnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die voortvloeit uit een daling van de website van de klant in de rankings van Google of andere zoekmachines, ongeacht of de lagere positie in de zoekresultaten van deze of andere zoekmachines in verband staat met de door Startnet geleverde diensten of niet.

Vrijwaring

 1. Wanneer we worden bedreigd met een procedure of wanneer we worden vervolgd door een derde partij, dient u ons te vrijwaren. We zullen het recht hebben om deel te nemen aan uw verdediging tegen een vordering van een derde partij inzake uw gebruik van de diensten van Startnet , met een advocaat van onze keuze en op onze eigen kosten. U en u alleen zal verantwoordelijk zijn om ons te verdedigen tegen enige vordering.